CAT
 

Termes i condicions

La titular de la plataforma en línia i del lloc web www.polaroo.com és la societat de nacionalitat espanyola WIDUID UNIFIED SERVICES, SL, amb domicili social al carrer de Tuset, 23-25, 4t, 08006 Barcelona, Espanya; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46126, full B-67087403, foli 22, i titular del NIF B67087403 (en endavant, «POLAROO»).

Adreça electrònica de contacte: info@polaroo.com

Article 1. Definicions

Als efectes d’aquests Termes i condicions, s’apliquen les definicions següents:

1.1. Aplicació: sistema tecnològic de què és titular POLAROO i que s’anomena Polaroo a través del qual s’opera i es presten els serveis, i mitjançant el qual es posen a disposició dels clients el contingut digital i les eines que permeten coordinar els diferents elements que componen els serveis (en endavant, la «PLATAFORMA» o «Polaroo»).

1.2. Client o Membre: qualsevol persona o entitat que utilitzi Polaroo o que s’hi connecti correctament està sotmesa a aquestes condicions generals.

1.3. Dades del client: la informació proporcionada pels clients de la PLATAFORMA, així com la informació relativa a les transaccions efectuades.

1.4. Proveïdors: societats que es dediquen a prestar serveis de subministrament per a les llars.

1.5. Servei: els serveis prestats per POLAROO als Clients a través de la PLATAFORMA, com es descriu a continuació. Els Serveis es podran actualitzar, afegir o eliminar en qualsevol moment a criteri de POLAROO.

1.6. Lloc web: sistema tecnològic que és titularitat de POLAROO i al qual s’accedeix per mitjà de l’enllaç www.polaroo.com o de l’aplicació de POLAROO descarregable a iOS i Android (en endavant, el «Lloc»).

1.7. Transacció: qualsevol activitat duta a terme per un client a través de la PLATAFORMA.

1.8. WIDUID UNIFIED SERVICES, SL: la societat limitada espanyola titular de la PLATAFORMA i el Lloc, la tecnologia i els Serveis, així com altres empreses del seu grup o filials, si escau.

1.9. Aquestes regles i altres regles: les condicions presents i la resta de normes i directrius que determini POLAROO, incloent-hi la Política de privacitat i la Política de cookies de la PLATAFORMA i del Lloc gestionats per POLAROO.

Article 2 -. Objecte

2.1. Aquests Termes i condicions estableixen les condicions en funció de les quals s’ofereix als clients l’accés als Serveis, al Lloc i a la PLATAFORMA de POLAROO. Per mitjà de l’accés a la PLATAFORMA i al Lloc, vostè accepta plenament i sense condicions aquests Termes i condicions d’ús. Si vostè no hi està d’acord, no els entén o no es troba còmode amb qualsevol de les clàusules exposades en aquests Termes i condicions, li preguem que s’abstingui de fer servir la PLATAFORMA i el Lloc, fins i tot amb finalitats merament informatives, ja que l’accés simple i la navegació estan subjectes a les condicions que conté aquest document. En cas de dubte, posi’s en contacte amb nosaltres i respondrem amb molt de gust a totes les seves preguntes sobre el Lloc, la PLATAFORMA i els Serveis.

2.2. Per mitjà de l’acceptació d’aquests termes i condicions d’ús, manifesta que:

(a) Ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa aquí.
(b) Assumeix totes les obligacions que s’exposen aquí.
(c) És major d’edat i té capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.


2.3. Per poder utilitzar els Serveis oferts per POLAROO, és necessari registrar-s’hi com a membre. Vostè reconeix i accepta que POLAROO pot, en qualsevol moment, afegir o modificar característiques dels seus programes i serveis.

Article 3 -. Registre

3.1. Qualsevol persona que hagi acceptat aquests Termes i condicions i que s’hagi registrat a la PLATAFORMA, seguint el procediment establert a aquest efecte, serà considerada com a Membre (la condició de Membre equival a la condició de Client del Servei). No es permet inscriure-s’hi a través d’un agent o d’un tercer.

3.2. POLAROO, prèvia comunicació al client, es reserva el dret de rebutjar que s’hi registrin membres l’alta dels quals s’hagi revocat anteriorment o aquells que, per qualsevol raó, siguin considerats com a membres no aptes per POLAROO. L’impediment d’ús pot ser temporal o definitiu.

3.3. Per dur a terme el registre, vostè ha d’emplenar tota la informació que es requereix al formulari previst a aquest efecte a la PLATAFORMA o al Lloc, després de llegir detingudament les instruccions per emplenar-lo. Vostè declara que tota la informació que proporciona a POLAROO és veritable, completa, precisa, exhaustiva i actualitzada; en cas contrari, POLAROO podrà, prèvia comunicació a l’usuari, suspendre immediatament o tancar el compte, a criteri seu.

3.4. Vostè ha d’actualitzar i modificar la informació personal i les dades associades als mitjans de pagament i les dades de contacte. Totes les transaccions que es duguin a terme abans d’actualitzar les dades personals es basaran en la informació emmagatzemada als nostres arxius. POLAROO no respondrà de les pèrdues, els retards, les despeses o els danys deguts a la falta d’actualització, a l’error o a la imprecisió de les dades introduïdes.

Article 4 -. Obligacions dels Membres

4.1. POLAROO podrà sol·licitar als Membres que s’autentiquin per utilitzar alguns dels Serveis, com ara efectuar pagaments en línia o actualitzar les dades personals. Per a aquests casos, POLAROO assignarà al membre un identificador (ID) de Client personal i una contrasenya. És recomanable que el Client modifiqui la contrasenya periòdicament per evitar l’accés no volgut o no autoritzat al seu compte per part de tercers no autoritzats.

4.2. El Client registrat serà responsable en tot moment de custodiar i mantenir la confidencialitat de les dades del seu compte, com ara la contrasenya, així com de restringir l’accés a l’ordinador o als seus dispositius; en conseqüència, assumeix els danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la contrasenya. El Client haurà d’informar immediatament POLAROO en cas que tingui motius per creure que la seva contrasenya s’ha utilitzat de manera no autoritzada o que és susceptible d’això.

4.3. Els Membres es comprometen a mantenir l’ID de Client assignat i la contrasenya en secret i a no divulgar-los a tercers. Després de confirmar que l’ID de Client i la contrasenya introduïts coincideixen amb els que apareixen als registres, POLAROO assumirà que el Membre ha sol·licitat l’accés i no es responsabilitzarà de les pèrdues o els danys ocasionats per l’ús de la identificació del Client i la contrasenya per tercers no autoritzats.

4.4. La cessió, la subcontractació i la transmissió a tercers de la condició de Membre i els drets atorgats per POLAROO, mitjançant l’ús dels serveis de la PLATAFORMA o el Lloc, estan estrictament prohibides i es consideraran com un incompliment greu d’aquests Termes i condicions.

4.5. Els Clients estan d’acord a utilitzar el Servei d’acord amb el que s’estableix a la llei, la moral, l’ordre públic i aquests Termes i condicions d’ús. Així mateix, accepten fer un ús adequat del Servei i no utilitzar-lo per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

Article 5 -. POLAROO

5.1. El Lloc gestionat per POLAROO és una PLATAFORMA anomenada Polaroo, que té l’objectiu d’administrar les factures i les despeses domiciliades, com ara els serveis de subministrament que hagi contractat el Client, i pagar les factures de manera unificada.

5.2. POLAROO permet al Client centralitzar en una mateixa PLATAFORMA totes les factures derivades dels subministraments o les despeses domiciliades. Malgrat que POLAROO en facilita el pagament per mitjà de la PLATAFORMA, POLAROO no és el Proveïdor dels serveis. Per tant, el contracte que deriva en el pagament d’una factura de subministrament concerneix únicament i exclusiva al Prestador del servei i al Client final. POLAROO no forma part d’aquest contracte, ni n’assumeix cap responsabilitat relacionada ni actua com a representant del Proveïdor del servei.

5.3. Llevat que s’acordi expressament el contrari, POLAROO no té cap control ni responsabilitat sobre els Serveis oferts o prestats pels Proveïdors. Aquests darrers són els únics responsables de l’execució de les transaccions sol·licitades pels Membres. Per tant, POLAROO no és productor, de conformitat amb els articles 5 i 138 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

5.4. No obstant això que s’ha manifestat anteriorment, POLAROO vetllarà perquè es compleixin els drets dels consumidors i les obligacions establertes per a les parts per les lleis espanyoles. En cas de litigi, POLAROO proporcionarà, si qualsevol de les parts ho sol·licita, la informació i els documents registrats als seus sistemes que estiguin relacionats amb la transacció específica, a fi de facilitar la solució dels conflictes associats.

Article 6.- Condicions de contractació

6.1. Preu

6.1.1. Els proveïdors han fixat tots els preus dels serveis. POLAROO no ha participat en la fixació d’aquests preus. POLAROO únicament respon de tot allò relatiu als Serveis propis que ofereix a través de la PLATAFORMA i que presta al Client de manera directa (es poden veure a l’apartat de Preus a les Preguntes més freqüents).

6.1.2. Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables.

6.1.3. El Client reconeix i accepta que POLAROO no garanteix la idoneïtat, fiabilitat i exactitud de la informació continguda al Lloc i que, per tant, no serà responsable en cas d’error, de caràcter tipogràfic o de qualsevol altra condició, ni en cas d’un funcionament incorrecte. En aquelles situacions en què el preu o les característiques d’un Servei resultessin manifestament incorrectes de tal manera que comportessin una situació d’abús, POLAROO es reserva el dret de rebutjar o cancel·lar qualsevol Servei, amb independència que hagués estat confirmat després que el Client fes el doble clic. En qualsevol cas, POLAROO es posarà en contacte amb el Client afectat i, si escau, li oferirà tota la informació addicional que el Client pugui necessitar en aquest sentit.

6.1.4. El cost del servei de POLAROO per al Client és de 2 € al mes (amb IVA inclòs). Aquest preu s’integrarà en el pagament mensual acceptat pel Client. El preu es podrà incrementar si s’afegeixen serveis addicionals del Client per gestionar-los i unificar-los a la PLATAFORMA i al pagament mensual, prèvia notificació al Client.

6.1.5. Hi haurà pagaments puntuals, sempre amb el coneixement previ del client, quan es facin traspassos d’habitatges o per altres casuístiques puntuals en el temps. Cada cas es tractarà de manera personalitzada amb el Client. Un cop definits, s’introduiran als termes.


6.2. Pagaments i transaccions fraudulents

6.2.1. El Client accepta un pagament mensual unificat dels Serveis basat en el seu consum i en el seu perfil. POLAROO podrà modificar aquest import per garantir el pagament efectiu dels serveis del Client. No s’efectuarà el canvi sense haver avisat el Client i haver-li explicat la raó. Per als casos excepcionals en què l’hàbit de consum del Client difereix de l’historial en què es basa el software, un cop s’hagi notificat dues vegades al Client sense obtenir cap resposta, es durà a terme el canvi de la «tarifa mensual» per satisfer els imports exigits pels Proveïdors de serveis corresponents.

6.2.2. A fi de gestionar les transaccions dutes a terme al Lloc, POLAROO recaptarà els imports pagats pels Clients a través dels mitjans de pagament posats a disposició al Lloc i els transferirà als Proveïdors, en la forma que hagi acordat amb aquests. Els Membres només podran contractar a través del Lloc els serveis oferts per Proveïdors que hagin subscrit un acord amb POLAROO, que reguli les formes de pagament i l’acceptació de les condicions de contractació.

6.2.3. POLAROO es reserva el dret d’emprar mitjans de pagament electrònics de tercers o d’institucions financeres per gestionar els pagaments efectuats pels Membres a través del Lloc, en col·laboració amb els Proveïdors dels mitjans de pagament.

6.2.4. POLAROO es reserva el dret de sol·licitar al Client la documentació que consideri necessària per comprovar tant la identitat del comprador com la titularitat del mitjà de pagament emprat, quan sospiti de l’existència de pagaments fraudulents, incloent-hi l’ús de targetes robades o qualsevol altra activitat fraudulenta.

6.2.5. En el supòsit que POLAROO consideri provat que un Membre ha comès activitats fraudulentes, podrà denunciar aquests actes i, en aquest cas, aportar els elements obtinguts a les autoritats pertinents.

6.2.6. POLAROO no és responsable, en cap circumstància, dels usos no autoritzats de targetes de crèdit o qualsevol altre mètode de pagament admès a través de la PLATAFORMA o el Lloc, hagin estat denunciats o no pel titular d’aquests mitjans, mentre no tingui coneixement del caràcter fraudulent d’aquestes activitats.

Article 7 -. Exoneració de responsabilitat

7.1. Els Proveïdors es poden posar en contacte amb vostè en relació amb els serveis contractats, les transaccions dutes a terme amb ells i altres qüestions d’interès.

7.2. Vostè reconeix i accepta que POLAROO no es responsabilitza dels danys causats per la interrupció del sistema; el retard, la suspensió o la pèrdua de dades a causa de la connexió o la fallada de l’equip; l’accés no autoritzat a les dades, o altres danys que hagi patit en relació amb l’ús dels serveis prestats per POLAROO; sens perjudici d’això, POLAROO desenvoluparà la màxima diligència per resoldre ràpidament les incidències.

7.3. POLAROO no garanteix el contingut dels correus electrònics enviats des del Lloc o al Lloc.

7.4. POLAROO és una part independent dels contractes subscrits entre els Membres i els Proveïdors i no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Proveïdors als Clients.

7.5. POLAROO no es fa responsable de les pèrdues o els danys causats per la infracció per part del Client d’aquests Termes i condicions.

7.6. Per fer servir la PLATAFORMA o el Lloc, vostè necessita un dispositiu compatible, una connexió a Internet i un dels mètodes de pagament acceptats per POLAROO. El preu, qualsevol altra despesa i les tarifes associades als serveis i dispositius descrits en aquesta clàusula no estan coberts per POLAROO, llevat que s’especifiqui el contrari.

7.7. POLAROO podrà suspendre o donar per acabada la prestació dels seus Serveis, totalment o en part, o prendre les mesures necessàries sense notificar-ho prèviament al Client, a fi de mantenir la qualitat del Servei, en els supòsits següents:

(I) execució de tasques de manteniment rutinari del sistema o tasques de manteniment del sistema d’emergència;
(II) en cas de sobrecàrrega;
(III) quan POLAROO detecti un possible risc d’interrupció de Servei;
(IV) per garantir la seguretat dels Clients o quan ho consideri necessari per al bé del Servei.


7.8. POLAROO no es responsabilitza de les pèrdues o els danys causats, directament o indirecta, per la suspensió o la interrupció del Servei; sens perjudici d’això, reemborsarà les quantitats satisfetes pel Client relatives a les transaccions que no s’hagin executat com a conseqüència d’una interrupció inesperada del Servei.

Article 8.- Actes prohibits

8.1. A l’hora d’utilitzar la PLATAFORMA, el Lloc o els Serveis de POLAROO, vostè es compromet a no dur a terme les accions següents:

(I) executar actes que infringeixin les lleis i els acords subscrits entre les parts, incloent-hi aquests Termes i condicions, però sense limitar-se a aquests;
(II) actuar d’una manera que vulneri els drets, els interessos o la reputació de POLAROO, dels Proveïdors o de les terceres parts relacionades;
(III) participar en activitats que puguin afectar el desenvolupament físic i mental correcte dels infants, o en el trencament de l’ordre públic i la moral;
(IV) participar en activitats que puguin causar interferències o ferir els sentiments d’altres usuaris o de tercers;
(V) proporcionar informació falsa;
(VI) enviar virus o programari maliciós o provocar qualsevol altre tipus de dany electrònic per mitjà de programes d’ordinador o missatges de correu electrònic;
(VII) accedir de manera no autoritzada als equips informàtics propietat de POLAROO o que aquesta gestiona;
(VIII) prestar o comunicar l’ID de client i la contrasenya a un tercer o usar-los conjuntament amb un tercer;
(IX) introduir contrasenyes incorrectes de manera consecutiva.


8.2. Vostè accepta que, en cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors, o quan POLAROO ho consideri necessari, POLAROO li podrà suspendre o cancel·lar el compte i suspendre o acabar el Servei sense avís previ.

8.3. Els clients estan d’acord a exonerar POLAROO de tota responsabilitat per qualsevol reclamació, multa, pena o sanció com a conseqüència de l’incompliment per part dels Membres de qualsevol de les normes d’ús esmentades abans o de l’execució de qualsevol acte prohibit; a més, POLAROO es reserva el dret de sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Article 9 -. Drets d’autor, drets de propietat intel·lectual i drets sobre les bases de dades

9.1. POLAROO és el propietari o titular dels drets sobre el nom del domini, les marques, els logotips, la PLATAFORMA i els continguts, incloent-hi els textos i les imatges que es mostren al Lloc.

9.2. No es permet usar, reproduir, copiar, transformar ni transmetre els continguts que es publiquen a la PLATAFORMA o al Lloc, sense l’autorització prèvia i per escrit del titular. En particular, no es permet l’ús (ja sigui una vegada o més d’una) d’eines o robots de cerca i extracció de dades substancials dels serveis de POLAROO. Tampoc no es permet a l’usuari crear ni publicar les seves pròpies bases de dades que continguin parts substancials de qualsevol dels serveis de POLAROO, sense el consentiment exprés per escrit. Si vostè té algun dubte relatiu a la propietat de qualsevol dels continguts, serveis o prestacions que s’ofereixen a través de la PLATAFORMA, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

9.3. Ser un Membre o un Client de la PLATAFORMA no li concedeix cap dret de propietat intel·lectual sobre les obres i els continguts de la PLATAFORMA i del Lloc.

Article 10 -. Dades i cookies

Per utilitzar el nostre Servei, vostè ha d’acceptar prèviament la Política de privacitat i les normes aplicables a l’ús de les cookies, que formaran part d’aquests Termes i condicions.

Article 11 -. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si una clàusula inclosa en aquests Termes i condicions d’ús es declara, totalment o parcial, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afectarà la disposició o la part d’aquesta que resultés nul·la o ineficaç; els presents Termes i condicions subsisteixen en tots els altres aspectes i aquesta disposició s’hi considerarà, totalment o en part, no inclosa.

Article 12 -. Actualització d’aquests Termes i condicions

12.1. POLAROO revisarà periòdicament aquests Termes i condicions generals. Les modificacions o addicions que POLAROO introdueixi es faran efectives immediatament després que es publiquin a la PLATAFORMA o al Lloc.

12.2. Vostè reconeix i accepta que queda vinculat pels Termes i condicions aplicables al Lloc en cada moment i es compromet, conseqüentment, a executar-los i a complir-los.

12.3. En cas que POLAROO encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les versions successives de les condicions generals, les dues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions en cada moment la versió que consti a la base de dades del tercer de confiança.

Article 13 -. Llei aplicable i jurisdicció dels tribunals

13.1. Aquests Termes i condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya.

13.2. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per resoldre els conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del Client.
Aquest lloc web fa servir cookies per garantir que obtingui la millor experiència al nostre lloc web. Leer más Acceptar